ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
4
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
3
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
3
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
2
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
4
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
4
7
1
รวมประถมศึกษา
25
20
45
6
รวมทั้งหมด
32
25
57
8

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1
5
4
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
3
5
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
5
2
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
4
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
4
7
1
รวมประถมศึกษา
27
20
47
6
รวมทั้งหมด
34
25
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook