ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2515 เดิมอาศัยเรียนที่วัดบ้านทุ่ม  มีชื่อว่าโรงเรียนบ้านทุ่ม  ตำบลไพรบึง  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  มีหมู่บ้านเข้ามาเรียน 1 หมู่บ้าน คือ  

บ้านทุ่ม  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 4  
                 ต่อมาปี  พ.ศ.  2516  ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนบ้านทุ่มและบุคคลทั่วไปสละทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบประหยัดตามโครงการอาสาพัฒนาประชาบาล(อ.ส.พ.ป.)  ได้อาคารเรียนแบบพื้นติดดิน  ขนาด  4  ห้องเรียน  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมือวันที  27  พฤษภาคม  2516  ณ  สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)”
                 ปี  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ ศก. 11  จำนวน  1  หลัง  และโรงเรียนได้เปิดขยายชั้นเรียน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
                 ปี  พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ศก. 02  ขนาด 8 ห้องเรียนและได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ศก. 13  จำนวน  1  หลัง
                 ปี  พ.ศ.  2521  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ศก. 13  จำนวน  2  หลัง  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  ศก.  22  จำนวน  1  หลัง  และในปีเดียวกันนี้เองกระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่  โดยให้โรงเรียนประกาศและใช้หลักสูตรใหม่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ตามลำดับ

          ปี  พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบศก. 12  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  5  ที่ และในปีนี้เช่นกันได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ไปขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.)
                ปี  พ.ศ.  2527  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                ปี  พ.ศ.  2538  โรงเรียนได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไปบริจาคทรัพย์และแรงงานสร้างซุ้มประตูและรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน

               ปี  พ.ศ. 2540  ได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปีงบประมาณ  2540

               ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ขึ้นกับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2546

              ปี พ.ศ.2553  โรงเรียนได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553

              ปี พ.ศ.2558  โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ “สถานศึกษาพอเพียง” ปีการศึกษา 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook