วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION) 

        ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านทุ่ม (อ.ส.พ.ป.3) มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีจริยธรรม คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION) 

        พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพ   มีคุณธรรมจริยธรรม  สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  บุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (GOALS)   

         ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง  ตรงตามศักยภาพและมีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                               ปรัชญาของโรงเรียน

                        ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

                              “ปัญญา  คือแสงสว่างในโลก”

                        คำขวัญของโรงเรียน

                              “ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

                        สีประจำโรงเรียน

                              น้ำเงิน – ขาว

                              สีน้ำเงิน  หมายถึง  วินัย  คุณธรรม     

                              สีขาว    หมายถึง  แสงสว่างหรือปัญญา

                        อักษรย่อของโรงเรียน

                              พ.บ.ทโรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่ม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33180

โทรศัพท์ : 0895831995 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook